Ugla

Vår 5-årsgruppe som er lokalisert i eget bygg på baksiden.

Ugla er avdelingen vår for 5-åringene. Dette er siste stopp for barna før skolestart, og vi ønsker å gi barna et flott år med mange gode opplevelser. Oppholdet på Ugla skal ha egenverdi for barna, samtidig som det skal forberede barna for skolen og dens krav og forventninger. Vi vektlegger å skape gode relasjoner til hvert enkelt barn, da grunnlaget for trivsel og læring bygger på trygghet, varme og forståelse. Arbeidet med sosial kompetanse står sentralt. Vi arbeider for at barna skal utvikle empati, selvtillit, et godt selvbilde, og god selvfølelse, samt evne til å arbeide sammen med andre barn i et fellesskap. Vennskap blir ivaretatt og etablert, og skaper trygghet og gode forutsetninger for videre sosial utvikling.

Leken er en naturlig væremåte for barn, og på Ugla er vi opptatt av å gi tid og rom for barns frie lek. For barna er leken et mål i seg selv, den er lystbetont, og skaper trivsel og glede. Barnas lek har også stor betydning for deres sosialisering og utvikling, og er en naturlig og sentral arena for uformell læring.

Læring blir på Ugla mer fremtredende enn tidligere, da barna nå er mer modne for formell læring. Vi ønsker å imøtekomme barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og har fokus på barns medvirkning.  Rammeplanen sier at:

«Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen.» (RP. s.33)

Overgangen barnehage-skole

Skoleforberedende aktiviteter vil generelt prege arbeidet på avdelingen, og en viktig målsetning er å gjøre barna selvstendige, slik at de er godt rustet for den vanlige hverdagen som møter dem i skolen. Vi bruker de daglige situasjonene som påkledning, måltider og toalettbesøk til å utfordre barna til å bli trygge på egne praktiske ferdigheter, slik at de selv kan gjennomføre og avslutte en oppgave. Gjennom daglige samlinger får barna øve seg på ro og konsentrasjon, på å vente på tur, og selvhevdelse, gjennom blant annet å rekke opp hånda og bruke språket aktivt.

På Ugla følger vi det skoleforberedende opplegget Trampoline, og gjennom dette opplegget arbeider vi en dag i uka strukturert med ulike tema som: Meg selv, bokstaver, rim og stavelser, tall, måling, plassering og symboler. Vi bruker også den digitale nettressursen knyttet til Trampoline. Gjennom opplegget får barna erfaring med digitale verktøy, samt konkret trening med oppgaver i aktivitetsheftet.

Besøk til Mykje skole vil også være en del av skoleforberedningen på Ugla.

Direktenr.: 91656471
Nyheter