Vedtekter/Årsplan/Linker

Hakkebakkeskogen Barnehage Vormedal er en barnehage organisert etter Samvirkeloven, hvor det er foreldre som eier barnehagen.
Årsmøte er  barnehagens øverste organ, hvor også vedtektene selvsagt kan endres om dette skulle oppleves som nødvendig og hensiktsmessig.
Vedlagt følger barnehagens vedtekter, et som gjelder for Samvirket og et som gjelder ut fra Barnehageloven.
 
Planleggingsdagene i 2019/2020:

2019: 30 august og 15. november 

2020: 27. januar, 22. mai og 5. juni

Om foreldrebetaling:

Hakkebakkeskogen Barnehage følger maksialgrenseverdi foreldrebetaling som pr. 1. januar 2019 er kr. 2990,- pr. måned og fra 1. august blir den kr 3040 pår. måned for en 100% plass. Det betales for 11 måneder pr. år.
Kostpenger på kr. 350,- pr. måned kommer utenom (full plass).
Deltplass utregnes %-pris oppholdstiden i forhold til maksimalgrenseverdi med påpluss av kr. 100 for administrasjonstillegg delt plass.
Kostpenger ved delt plass regnes også prosentvis med samsvar av oppholdstiden.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner.

Fra august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2- åringer.

Det må søkes på ny hvert barnehageår.
 
Søknadsskjema
 
Flere moderasjonsordninger finnes på udir: Udir.no

Link til enkel spesialpedagogisk hjelp:
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/For-skole/